ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities

a- Interieur design door Linn Geertsma: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een maatschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als STYLINN onder nummer 59432292, gevestigd aan Reinwardtstraat 95b, 1093HD, Amsterdam.

b- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Linn Geertsma een overeenkomst sluit

c- overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Linn Geertsma.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Linn Geertsma. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met Linn Geertsma komt tot stand wanneer er aan Linn Geertsma schriftelijk of per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling van opdrachtgever aan  Linn Geertsma is de opdracht een feit.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst met Linn Geertsma in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.

2.3 Op alle overeenkomsten gesloten met Linn Geertsma is het Nederlandse recht van toepassing.

 

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Linn Geertsma zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Linn Geertsma het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel Linn Geertsma als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

 

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.

4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Linn Geertsma zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Linn Geertsma de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Linn Geertsma daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Linn Geertsma zal de opdrachtgever hierover informeren.

 

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Linn Geertsma worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en excl. reiskosten.

5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Linn Geertsma zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Linn Geertsma behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.

5.3 Linn Geertsma behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.

5.4 Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden Linn Geertsma eerst nadat deze schriftelijk of per email door Linn Geertsma zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden in 14 dagen na factuurdatum, op een door Linn Geertsma op de factuur aan te geven wijze.

6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen allle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 7 PERSONAL SHOPPING

7.1 Er is sprake van personal shopping wanneer Linn Geertsma de voorgestelde producten aanschaft voor de opdrachtgever.

7.2  Met het schriftelijke akkoord op de “totaal lijst aankopen” geeft de opdrachtgever akkoord op het uitvoeren van de dienst.

7.3 Linn Geertsma vraagt een voorschot van 100% van de aanschafwaarde van alle producten. Na ontvangst van de betaling van dit voorschot gaat Linn Geertsma over tot het aankopen van de producten

7.4 Levertijden en prijzen die aangegeven zijn in de “totaal lijst aankopen” zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

7.5 Indien tijdens het proces blijkt dat het voorschot niet voldoende is voor alle aankopen, dan bespreekt Linn Geertsma met de opdrachtgever de aanpak.

7.6 Linn Geertsma is niet bevoegd om zonder akkoord van de opdrachtgever het aangegeven aankoop budget te overschrijden.

7.7. Linn Geertsma heeft een breed netwerk van fabrikanten en groothandels. Linn Geertsma fungeert igv deze dienst als winkel. De opdrachtgever betaald de aankopen aan Linn Geertsma.

7.8 Linn Geertsma onderhoudt het contact met de leverancier van de producten. Levertijden worden door Linn Geertsma bewaakt.

7.8 Het levermoment van de producten wordt in overleg met de opdrachtgever overeengekomen. Indien anders overeengekomen is Linn Geertsma niet aanwezig op het moment van levering van de producten.

7.9 In geval van een klacht neemt de opdrachtgever contact op met Linn Geertsma. Linn Geertsma neemt de klacht op met de fabrikant en is verantwoordelijk voor een goede afhandeling richting opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Linn Geertsma blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Linn Geertsma, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Linn Geertsma openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.3 Linn Geertsma heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Linn Geertsma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Linn Geertsma worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Linn Geertsma niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

9.2 Linn Geertsma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Linn Geertsma is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Linn Geertsma is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

9.4 Indien Linn Geertsma desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.5 Mocht Linn Geertsma tijdens het werk in een woning schade aanbrengen aan het interieur dan beschikt Linn Geertsma over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van evt. kosten.

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Linn Geertsma geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben

10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Linn Geertsma opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Indien Linn Geertsma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan Linn Geertsma

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Linn Geertsma de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Linn Geertsma worden aangepast tot een lager bedrag.

 

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Linn Geertsma is ten alle tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen

12.2 Linn Geertsma behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.